Mạch Điện Lý Thú

Thuyết điện tử

Mọi vật chất trong tự nhiên là tập hợp của nhiều nguyên tử của chất đó Kết cấu của nguyên tử của một chất gồm hai phần: Hạt