Mạch Điện Lý Thú

Mạch chỉnh tần số âm thanh (Audio Equalizer)

Trừ khi có chỉ định, giá trị thập phân của điện dung là trong microfarads (μF); những người khác trong picofarads (pF); điện trở là trong ohms; k = 1.000

sơ đồ này đại diện cho một trong bốn phần (kênh) trên bảng tính.
Được thiết kế để sử dụng thông tin liên lạc, mạch này sử dụng một bộ cân bằng Mitsubishi IC để điều chỉnh tần số đáp ứng. Nó chạy từ 9-20 V cung cấp. C6 qua C16 là tụ điện polyester phim + – dung sai 5%. (QST, 5/90, tr. 22-24)

Phần tiếng Việt sử dụng Google Translate, nguyên văn tiếng Anh

Except as indicated, decimal values of capacitance are in microfarads (µF); others are in picofarads (pF); resistances are in ohms; k = 1,000

This schematic represents one of four sections (channels) on the PC board.

Designed for communications use, this equalizer circuit uses a Mitsubishi M5226P equalizer IC to adjust frequency response. It runs from a 9 to 20 V supply. C6 through C16 are polyester film capacitors of +- 5% tolerance. (QST, 5/90, p. 22-24)

PC-Board Connections

Terminal                      Connector Finger

AUDIO INPUT          5, 8, 14, 21

AUDIO OUTPUT      4, 7, 13, 20

+9  – 20 v                      2

ground                        1, 6, 9, 12, 11, 6, 19 ,  22

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *