Mạch chỉnh tần số âm thanh (Audio Equalizer)

Mạch chỉnh tần số (Audio Equalizer). Giá trị của điện dung là microfarads (μF); những tụ khác là picofarads (pF); điện trở là ohm; k = 1.000. Sơ đồ nguyên lý này là một trong bốn kênh trên bo mạch máy tính (PC).
Được thiết kế để sử dụng cho truyền tín hiệu, mạch này sử dụng một bộ cân bằng âm thanh Mitsubishi IC để điều chỉnh tần số đáp ứng. Dải điện áp từ 9-20 V. Tụ C6 -> C16 là tụ điện polyester dung sai + – 5%.

Xem thêm:

Phần tiếng Việt sử dụng Google Translate, nguyên văn tiếng Anh

Except as indicated, decimal values of capacitance are in microfarads (µF); others are in picofarads (pF); resistances are in ohms; k = 1,000

This schematic represents one of four sections (channels) on the PC board.

Designed for communications use, this equalizer circuit uses a Mitsubishi M5226P equalizer IC to adjust frequency response. It runs from a 9 to 20 V supply. C6 through C16 are polyester film capacitors of +- 5% tolerance. (QST, 5/90, p. 22-24)

PC-Board Connections

Terminal                      Connector Finger

AUDIO INPUT          5, 8, 14, 21

AUDIO OUTPUT      4, 7, 13, 20

+9  – 20 v                      2

ground                        1, 6, 9, 12, 11, 6, 19 ,  22

Mạch chỉnh tần số âm thanh (Audio Equalizer)
Audio Equalizer

1 thought on “Mạch chỉnh tần số âm thanh (Audio Equalizer)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *