Bảng tra tham số IGBT

IGBT (Insulated Gate Bipolar Transistor): là một linh kiện bán dẫn (gần giống Transistor) công suất 3 cực, có cực điều khiển cách ly. IGBT kết

Thuyết điện tử

Mọi vật chất trong tự nhiên là tập hợp của nhiều nguyên tử của chất đó Kết cấu của nguyên tử của một chất gồm hai phần: Hạt